Classification

Klassificering

Följande delkapitel exemplifierar hur övervakad inlärning, där vetskap om de sanna utfallen finns, fungerar i R med de tidigare presenterade paketen. Uppdelning av datamaterial För att motverka överanpassning vid övervakad inlärning används en datauppdelning som delar upp det insamlade materialet till en tränings-, validerings- och/eller testmängd.